Nieuwsoverzicht

 Hieronder vindt u een selectie van interessante nieuwtjes

26.11.2012 - Financiële leasing: ook onroerende leasingondernemingen hebben erkenning nodig

Vanaf 1 november 2012 moeten niet alleen de roerende leasingondernemingen maar ook alle onroerende financiële leasingondernemingen voorafgaand zijn erkend. Bent u actief in de roerende financiële leasing sector, dan krijgt u een jaar de tijd om zich aan te passen aan de vernieuwde erkenningsvoorwaarden.
Lees meer

23.11.2012 - Schijnzelfstandigen: weerlegbaar vermoeden in 4 sectoren geldt niet voor familiale arbeidsrelaties

Om de sociale fraude door schijnzelfstandigen en schijnwerknemers beter te bestrijden, wordt in 4 beroepssectoren een wettelijk weerlegbaar vermoeden ingevoerd. Aan de hand van 9 specifieke criteria gaat men na of men te maken heeft met een werknemer of met een zelfstandige. Dit weerlegbaar vermoeden geldt niet wanneer nauw verwante familieleden samenwerken in een zogenaamde "familiale arbeidsrelatie". Wat moeten we hieronder verstaan?
Lees meer

20.11.2012 - Schijnzelfstandigen: nieuw weerlegbaar vermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst voor 4 sectoren

In haar strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers heeft de regering de Arbeidsrelatiewet aangepast. Voor 4 sectoren heeft dit gevolgen vanaf uiterlijk 1 januari 2013. Dan geldt voor hen een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst of werknemerschap als 5 van 9 specifieke criteria zijn vervuld. Wie werkzaam is in die sectoren en wel eens een beroep doet op zelfstandigen, kan best vermijden dat die samenwerking wordt bestempeld als schijnzelfstandigheid.
Lees meer

16.11.2012 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van uw aannemer

Als u beroep doet op een aannemer, loopt u het risico dat u mee aangesproken wordt voor zijn sociale en fiscale schulden. Deze regeling is op zich niet nieuw. Er werden recent echter wel wijzigingen aan aangebracht. Vanaf nu bent u ook mee aansprakelijk voor de loonschulden van uw aannemer. De aannemers zelf worden dan weer aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden van hun onderaannemers. We leggen uit hoe dat nu precies zit.
Lees meer

14.11.2012 - Revolutie in de horeca: de geregistreerde kassa

Vanaf 1 januari 2013 zijn horecazaken verplicht een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Voor sommige exploitanten komt daar nog eens de verplichting bij om met een geregistreerde kassa te werken. Omdat de uitvoeringsbesluiten nogal lang op zich hebben laten wachten, is de start van de regeling wat uitgesteld.
Lees meer

12.11.2012 - Geef uw personeel eens een appeltje voor de dorst

Fruit is lekker en gezond. De overheid wil dan ook graag de consumptie van fruit bevorderen. Ze doen dat onder andere door het mogelijk te maken op een fiscaal vriendelijke manier gratis fruit uit te delen aan uw werknemers.
Lees meer

09.11.2012 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen ook bij overmacht

Werknemers die worden ontslagen, hebben recht op werkloosheidsuitkeringen. Zelfstandigen hebben dit recht niet. Maar zij kunnen in geval van faillissement wel genieten van een faillissementsverzekering. De voorwaarden als u een beroep wil doen op deze verzekering, worden versoepeld. Ook zelfstandigen die door overmacht hun zaak moeten sluiten, zullen in aanmerking komen.
Lees meer

05.11.2012 - Feestdagen 2013: Vervangingsdagen vastleggen vóór 15 december

Feestdagen die samenvallen met een zondag moeten steeds worden vervangen. Onze nationale feestdag valt volgend jaar op zondag 21 juli 2013. U kan die dag vervangen op verschillende manieren. Vóór 15 december a.s. moet u de vervangingsdatum bekendmaken.
Lees meer

02.11.2012 - Dienstencheques: kent u de regels wel?

Het systeem van de dienstencheques is ondertussen goed bekend. Misschien maakt u er zelfs al gebruik van. Maar kent u al de regels wel? Heeft u er toch nog vragen over, dan vindt u hier de antwoorden.
Lees meer

28.10.2012 - CAO nr. 103: nieuwe regels tijdskrediet vanaf 1 september 2012

Als uw werknemers tijdskrediet opnemen, hebben ze recht op een uitkering van de RVA. Door het Regeerakkoord Di Rupo I van eind 2011 werden de voorwaarden voor het verkrijgen van die uitkering grondig gewijzigd. De verschillen tussen het recht op tijdskrediet en het recht op een uitkering die intussen waren ontstaan, zijn nu weggewerkt. Vanaf 1 september 2012 gelden nieuwe regels die we terugvinden in Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103.
Lees meer

25.10.2012 - Hogere RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen

Bent u een nieuwe werkgever die een eerste, tweede of derde werknemer in dienst wil nemen? Dan kan u voor deze werknemers tijdelijk verminderingen krijgen op de werkgeversbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. Vanaf 1 oktober 2012 worden die bijdrageverminderingen verhoogd. En vanaf 1 januari 2013 zullen die nieuwe hogere verminderingen ook gelden voor de eerste drie werknemers die al in dienst waren vóór 1 oktober 2012.
Lees meer

22.10.2012 - Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P verder geoptimaliseerd

Het wijzigen van gegevens in de Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P is onlangs gewijzigd. Vooral verzekeraars en pensioenfondsen moeten aan de databank gegevens meedelen. Werkgevers hebben meestal geen verplichtingen terzake. Maar kent u de uitzonderingen op deze regel en de impact als u de verplichtingen niet naleeft?
Lees meer

19.10.2012 - Onderverhuring: een goed idee?

Via een tussenpersoon kan u een onroerend goed waarvan u eigenaar bent, verhuren aan uw eigen vennootschap. Zo kan u geld uit uw vennootschap halen. Maar is dat wel een goed idee? Het heeft voordelen en nadelen. We sommen ze voor u op.
Lees meer

15.10.2012 - Nogmaals over bedrijfswagens

Sinds de regering Di Rupo het systeem van de bedrijfswagens heeft gewijzigd, blijven er onduidelijkheden en discussies opduiken. De wetgever heeft al verschillende keren ingegrepen en ook de administratie heeft al meermaals van zich laten horen. Begin oktober kwam de fiscus nog maar eens op de proppen met een aanvulling op hun lijst van ‘frequently asked questions’. We lichten twee opvallende punten toe.
Lees meer

12.10.2012 - Nu ook wettelijk kader voor uitgifte van covered bonds in België

Belgische kredietinstellingen mogen sinds kort ook covered bonds uitgeven. Dit is goed nieuws voor de banken én voor de bedrijven. Covered bonds helpen banken om zich op lange termijn te financieren op de markt en hierdoor kunnen zij ook makkelijker langetermijnkredieten toestaan aan ondernemingen.
Lees meer

10.10.2012 - Schenking van familiale bedrijven: het vervolg

Het schenken van uw familiebedrijf aan uw kinderen kan sinds begin dit jaar belastingvrij in het Vlaams Gewest. Niet elke schenking komt echter zomaar voor deze gunstige maatregel in aanmerking. Er moeten verschillende voorwaarden vervuld worden. In een vorige bijdrage bespraken we al één hiervan: de participatievoorwaarde. Vandaag belichten we één van de andere voorwaarden.
Lees meer

08.10.2012 - De impact voor werkgevers van de nieuwe wet ter bestrijding van de loonkloof

Op onze arbeidsmarkt bestaat er nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Een nieuwe wet wil dit bestrijden met maatregelen op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau. Die maatregelen moeten vanaf 7 september 2012 functiewaarderingen en -classificaties genderneutraal maken. Als werkgever ontsnapt u niet aan nieuwe administratieve verplichtingen.
Lees meer

04.10.2012 - In hoeverre moet de fiscus mijn privacy respecteren?

De fiscus moet de privacy van de belastingplichtigen respecteren. Op 1 januari 2013 treedt er echter een nieuwe wet in werking die hierop een aantal uitzonderingen invoert. De belastingplichtige is vanaf dan dus minder goed beschermd tegen de fiscale administratie. Moeten we ons zorgen maken?
Lees meer

01.10.2012 - Meeneembaarheid: wat is dat precies?

Wie in België een woning koopt, moet daar belastingen (registratierechten) op betalen. In Vlaanderen bedraagt het tarief in principe 10%, of 5% als u een meer bescheiden woning koopt (het bekende ‘klein beschrijf’). Wat gebeurt er dan als u uw woning verkoopt en een nieuwe koopt?
Lees meer

30.09.2012 - Bedrijfsinvesteringen: Vlaamse Waarborgregeling wordt aangepast

U bent een starter, vrij beroeper, kmo of grote onderneming met een project. De bank wil u wel krediet verschaffen voor de vereiste investeringen maar eist garanties. Dan kan u een beroep doen op de Vlaamse Waarborgregeling. De Vlaamse regering heeft een principeakkoord bereikt om de bestaande regeling bij een economische crisis aan te passen met bijkomende vormen van overbruggingsfinanciering. Ze wil ook de risico’s voor het Vlaamse gewest die verbonden zijn aan de Waarborgregeling, beter kunnen sturen.
Lees meer

27.09.2012 - De arbeidsongevallenverzekering in het kort

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Hoewel de arbeidsongevallenvergoeding in principe is gebaseerd op het werkelijke loon van de werknemer, voorziet de wet in een minimum- en maximumloon. Die grensbedragen worden geïndexeerd. De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2012. We zetten de regeling kort uiteen.
Lees meer

24.09.2012 - Hoe een vzw oprichten? Online via e-griffie.be

Wil u een vzw oprichten? Dan moet u niet meer naar de rechtbank van koophandel om de oprichtingsakte neer te leggen. Met e-griffie kan u uw documenten elektronisch indienen op eender welk tijdstip. Na elektronische betaling wordt uw vzw opgericht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

21.09.2012 - Verbouwingswerken in een ‘oud’ gebouw: recht op verlaagd btw-tarief?

Wie belangrijke verbouwingswerken plant, weet dat de verschuldigde btw daarbij een flinke hap uit het budget kan betekenen. In principe zal het btw-tarief immers 21% bedragen. Soms kunnen de verbouwingswerken echter gebeuren aan het verlaagd tarief van 6%. Dat kan natuurlijk een grote besparing opleveren.
Lees meer

18.09.2012 - Pensioensparen: sparen of verzekeren?

Het wettelijk pensioen dat de overheid u uitbetaalt, zal in de toekomst wellicht niet voldoende zijn. Het is dan ook noodzakelijk dat u zelf een appeltje voor de dorst voorziet voor na uw pensioen. Door aan pensioensparen te doen, kan dat op een fiscaal interessante manier.
Lees meer

14.09.2012 - Tijdelijke werkloosheid: elektronische aangifte van eerste schorsingsdag wordt algemene regel

De strijd tegen de sociale en fiscale fraude van onze regering gaat verder. Wanneer u kiest voor tijdelijke werkloosheid moet de aangifte van de eerste schorsingsdag aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening elektronisch gebeuren. Deze maatregel zal gelden voor alle sectoren, niet alleen voor de bouwsector.
Lees meer

10.09.2012 - Vanaf 2013 verrekening verkeersboetes via de belastingen

Vanaf volgend jaar kan de fiscus het bedrag van een onbetaalde verkeersboete afhouden van uw belastingen. De regering Di Rupo heeft een systeem uitgewerkt waarbij u niet meer automatisch voor de politierechtbank moet verschijnen bij een betwisting.
Lees meer

08.09.2012 - Verhuren: het kan ook anders

Uit de verhuur van onroerende goederen kan u heel wat inkomsten verwerven. Wie zich begeeft op de particuliere huurmarkt loopt echter ook heel wat risico’s : aan de ene kant vraagt het kopen, herstellen en onderhouden van woningen een grote investering, aan de andere kant zijn niet alle huurders even betrouwbaar en solvabel. Uw panden verhuren aan een sociaal verhuurkantoor is als alternatief dan ook het overwegen waard.
Lees meer

05.09.2012 - Wat u moet weten over beleggingsverzekeringen

TAK 21, TAK 23, TAK 26: u heeft er ongetwijfeld al van gehoord. Maar misschien weet u niet precies hoe de vork juridisch en fiscaal in de steel zit. We gidsen u graag in enkele stappen door dit ingewikkelde doolhof. Bij ieder van deze beleggingsvormen geven we daarvoor kort de juridische en fiscale aspecten weer.
Lees meer

01.09.2012 - Kosten voor kinderopvang: wat is er aftrekbaar?

Kinderen naar de crèche brengen of in de naschoolse opvang achterlaten, is een dure affaire. Gelukkig heeft ook de overheid dat ingezien. Daarom zijn de kosten voor kinderopvang deels aftrekbaar van uw belastingen
Lees meer

27.08.2012 - Regelgeving extralegale pensioenen gewijzigd

De wettelijke pensioenleeftijd wordt vanaf 2016 verhoogd tot 62 jaar. Hierbij aansluitend wordt ook de fiscale behandeling van extralegale pensioenen gewijzigd. We gidsen u graag door dit ingewikkelde doolhof.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF