Nieuwe formulieren voor gunstig successietarief kmo's in Brussel

Begunstigden van een nalatenschap die een kmo bevat, moeten formulieren aan de fiscus bezorgen om van het verlaagd successietarief van 3% te kunnen genieten. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft die formulieren nu aangepast. Ook de attesten die Brussel Fiscaliteit aan de begunstigden aflevert, zijn bijgewerkt. De nieuwe formulieren en attesten worden gebruikt sinds 12 maart 2018.

Sinds 2017 is een nieuwe successieregeling van toepassing voor de vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gunsttarieven zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen ná 1 januari 2017. Maar er bestond voordien al een voordelig fiscaal regime voor de overdracht van sommige ondernemingen en vennootschappen door vererving. M.a.w. er zijn 2 gunstregelingen. De datum van het openvallen van de nalatenschap bepaalt welke gunstregeling uitwerking heeft.

Vererving kmo

Voor nalatenschappen die vóór 1 januari 2017 zijn opengevallen, past het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verlaagd successietarief van 3% toe bij de overdracht van een kleine of middelgrote onderneming (kmo). Om in aanmerking te komen voor deze gunstregeling, moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan op de dag van het overlijden én elk jaar gedurende 5 jaar na het overlijden.

Dit verlaagd successietarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist onder meer dat de erflater een kmo nalaat. Een kmo in deze context is een onderneming:

met minder dan 250 werknemers

met ofwel een jaaromzet van maximaal 40 miljoen euro ofwel een balanstotaal van maximaal 27 miljoen euro

met een kapitaal dat niet voor 25% of meer in handen is van een grote onderneming

De kmo kan al dan niet de vorm aannemen van een vennootschap.
De regeling was ook van toepassing op vrije beroepen.

Voor het behoud van het verlaagd successietarief:

moet de hoofdactiviteit van de onderneming gedurende minstens 5 jaar na het overlijden worden voortgezet in België

moet de tewerkstelling in de onderneming, uitgedrukt in voltijdse eenheden, gedurende de eerste 5 jaar na het overlijden behouden blijven op 75%

mogen activa belegd in de onderneming (kmo uitgebaat door een natuurlijk persoon) of het kapitaal van de vennootschap (kmo uitgebaat door een rechtspersoon) niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen in de eerste 5 jaar na het overlijden

Als deze voorwaarden gedurende de 5 jaar na het overlijden niet worden nageleefd, zijn de successierechten verschuldigd tegen het normale tarief.

Vererving familiale vennootschap

Voor de nalatenschappen die ná 1 januari 2017 openvallen, past het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorkeurtarief van 3% of 7% toe bij de overdracht van activa van de familiale onderneming of de aandelen van de familiale vennootschap. Het tarief van 3% geldt in rechte lijn of tussen partners; en het tarief van 7% voor de andere personen.

Voor deze gunstregeling moeten er welbepaalde voorwaarden zijn vervuld op de dag van het overlijden, of op het moment van de registratie van de schenkingsakte EN jaar na jaar gedurende 3 jaar na het overlijden of de registratie van de schenkingsakte.

Het doel van deze hervorming:

afstappen van het begrip "kmo": voorrang wordt gegeven aan het begrip "familiale onderneming of vennootschap"

waarborgen van de continuïteit van de ondernemingen

aanmoedigen van bedrijfsleiders om al tijdens hun leven bezig te zijn met hun opvolging en het doorgeven van hun kennis, waarbij er een vrijstelling van schenkingsrechten wordt toegepast

versoepelen van de voorwaarden voor de gunstregeling

De schenking van een familiale onderneming of vennootschap is voortaan vrijgesteld van rechten (ongeacht de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde), onder dezelfde voorwaarden.

Welke formulieren en attesten zijn nu aangepast?

Bij overlijdens vóór 1 januari 2017:

Het aanvraagformulier voor het bekomen van het attest inzake tewerkstelling en kapitaal. De erfgenamen of hun tussenpersoon dateren en ondertekenen dit formulier bij aangetekende brief aan Brussel Fiscaliteit. Zij verklaren op hun erewoord dat de verstrekte gegevens en de bijgevoegde stukken juist en volledig zijn.

Het attest inzake tewerkstelling en kapitaal bij een gunstige beslissing van Brussel Fiscaliteit. Brussel Fiscaliteit geeft dit attest af aan de erfopvolgers of hun tussenpersoon binnen maximum 30 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Afgifte in 3 originele exemplaren, gedateerd en ondertekend door de directeur-diensthoofd van Brussel Fiscaliteit of zijn afgevaardigde.
De erfopvolgers of hun tussenpersoon voegen het 1e originele exemplaar bij de aangifte van nalatenschap.
Het 2e originele exemplaar bezorgt Brussel Fiscaliteit aan de bevoegde ontvanger der successierechten.
Het 3e originele exemplaar bewaren de erfopvolgers of hun tussenpersoon.

De jaarlijkse mededeling inzake tewerkstelling en kapitaal. Deze mededeling vormt het bewijs dat de voorwaarden om te genieten van het verlaagd tarief vervuld zijn gedurende de 5 jaar na het overlijden. Ieder jaar, te rekenen vanaf de datum van het overlijden, door de erfopvolgers in te dienen bij Brussel Fiscaliteit. Uiterlijk op het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de verjaardag van het overlijden.

Het jaarlijks attest inzake tewerkstelling en kapitaal voor de erfopvolgers of hun tussenpersoon van Brussel Fiscaliteit bij een gunstige beslissing. Dit attest volgt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag, in 2 originele exemplaren.

Belangrijkste aanpassingen zijn:

omzetting van de bedragen in Belgische frank naar euro

aanpassing van het postadres van Brussel Fiscaliteit

afstemming van de lay-out van de formulieren op de nieuwe huisstijl van Brussel Fiscaliteit

vervanging van “Inspecteur-generaal van de Fiscale dienst van het bestuur” door zijn huidig equivalent, de “directeur-diensthoofd van Brussel Fiscaliteit met de meeste dienstanciënniteit binnen Brussel Fiscaliteit”

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF