Registreer interne pensioenbeloftes voor zelfstandige bedrijfsleiders vóór 30 juni

Interne pensioenbeloften die niet in een externe groepsverzekering zijn omgezet, moeten bij de Databank Aanvullende Pensioenen worden geregistreerd. Die registratie moet uiterlijk op 30 juni 2015 via een online toepassing gebeuren. Vennootschappen die de interne pensioenbelofte niet tijdig registreren, kunnen het pensioenkapitaal bij uitkering niet als beroepskost aftrekken.

Aanvullend pensioen

De drie pensioenpijlers in België zijn bekend: de 1e pijler wordt door de wettelijke pensioenen gevormd, de 2e pijler door de aanvullende pensioenen en de 3e pijler door de vrijwillige pensioenverzekering bij een bank of verzekeraar.

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen via hun vennootschap hun wettelijk pensioen aanvullen met extralegale pensioenen via het afsluiten van een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT-verzekering).

Tot 2011 konden zij hun aanvullend pensioen ook via een interne pensioenbelofte opbouwen. Een interne pensioenbelofte ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider betekende dat de vennootschap zelf instond voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst (de uitkering van een vooraf bepaald aanvullend pensioenkapitaal) die zij afsloot met haar bedrijfsleider.
Die pensioenbelofte werd gefinancierd door de aanleg van een voorziening op de balans binnen de onderneming of door het afsluiten van een bedrijfsleidersverzekering. Die regeling is sinds 1 januari 2012 afgeschaft. Bestaande pensioenbeloften mogen wel blijven bestaan, maar de vennootschap mag de per 31 december 2011 opgebouwde voorzieningen niet meer met nieuwe voorzieningen verder aanvullen.

Databank Aanvullende Pensioenen

In 2011 is de Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P opgericht. Die databank verzamelt gegevens over alle Belgische en buitenlandse tweedepijlerpensioenen en wordt beheerd door Sigedis. Sigedis staat voor “Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales”. Dit is een vzw die een aantal wettelijke opdrachten uitvoert met betrekking tot het beheer van gegevens binnen de sociale zekerheid. Elke burger zou vanaf 2016 dankzij deze pensioendatabank een volledig overzicht van zijn aanvullende pensioenopbouw moeten krijgen.

In de pensioendatabank worden alle tweedepijlerpensioenen opgenomen: interne pensioenbeloftes, groepsverzekeringen en IPT-verzekeringen van werknemers en sinds 2013 van zelfstandigen. Ook de interne pensioenbeloften moeten in die databank worden opgenomen.
De aangifte van de klassieke VAPZ-, IPT-, en groepsverzekeringen gebeurt in principe door de verzekeringsmaatschappij. Maar, dit is niet het geval voor de interne pensioenbeloften. De interne pensioenbeloftes en bedragen moeten door de vennootschappen zelf worden aangegeven. Vennootschappen krijgen voor die registratie die eerst op 31 december 2014 moest rond zijn, extra de tijd tot 30 juni 2015.

Elektronisch registratie

Vennootschappen kunnen de registratie zelf doen of laten doen door een sociaal secretariaat of door een boekhouder/accountant/belastingconsulent met volmacht.
De aangifte moet elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be (knop 'Onderneming' en vervolgens tab 'DB2P voor werkgevers en vennootschappen'). Meer informatie over de registratieprocedure is terug te vinden op de website van de DB2P (http://www.db2p.be/).

Niet registeren is kostelijk

De uitkering (en de betalingen aan de externe verzekeraar) van een extra-legaal pensioen is voor de vennootschap aftrekbaar als beroepskost als de zogenaamde 80%-grens wordt nageleefd. Dit wil zeggen dat het totaal van de extra-wettelijke pensioenen samen met het wettelijke pensioen, niet meer dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging mag bedragen.
Vennootschappen die de interne pensioenbelofte niet tijdig registreren, zullen het pensioenkapitaal bij uitkering niet als beroepskost kunnen aftrekken (art. 60, 3° WIB92). Dit houdt een dubbele belasting in op dit pensioenkapitaal nl. in de vennootschapsbelasting (33,99 %) en privé in de personenbelasting door de eindtaxatie van 16,5%.

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF