Systeem bonusplannen ondergaat 2 belangrijke wijzigingen

Heeft u in uw onderneming al een bonusplan ingevoerd voor werknemers die zich samen inzetten om een bepaald doel te behalen? Vorig jaar was zo’n bonus of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel sociaal en fiscaal vrijgesteld tot een jaargrens van 2.430 euro. Er was enkel een bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever. Vanaf 1 januari 2013 wordt met betrekking tot bonusplannen een solidariteitsbijdrage ingevoerd en wordt de jaargrens opgetrokken.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De sociale partners hebben in het interprofessioneel akkoord 2007-2008 een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ingevoerd, beter bekend als de (collectieve) loonbonus. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria. Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan. Uw werknemers moeten dus gemotiveerd zijn om samen te werken voor doelstellingen van financiële of niet-financiële aard. Bijvoorbeeld: het realiseren van een omzetstijging, kostenverminderingen of een daling van de leveringstermijnen.

Nieuwe reglementering vanaf 2013

Sinds 1 januari 2008 kan u dus dergelijk voordeel of bonus bovenop het gewone loon uitbetalen aan werknemers die samen een vooropgesteld doel halen. Bonusplannen zijn interessant voor u en voor uw werknemers omdat ze tot een bepaalde maximumgrens zijn vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen. Er is enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% verschuldigd.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 3.100 euro per jaar (i.p.v. 2.430 euro tot eind 2012) en per werknemer. Het maximumbedrag wordt jaarlijks gekoppeld aan de gezondheidsindex (van de maand september van het jaar dat het jaar van het nieuwe bedrag voorafgaat). Tot dit bedrag is de werknemer dus vrijgesteld. Het grensbedrag is wel enkel op sociaalrechtelijk vlak gewijzigd en niet op fiscaal vlak. Er wordt echter verwacht dat het Wetboek van de Inkomstenbelasting zal worden aangepast en dat ook op fiscaal vlak het maximaal vrijgesteld bedrag zal worden opgetrokken. Nieuw in hoofde van de werknemer sinds dit jaar is de invoering van een solidariteitsbijdrage van 13,07% maar de werknemer betaalt geen belastingen zolang het bedrag van de loonbonus onder de jaargrens van 3.100 euro blijft.

In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%. Maar de bonus en de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33% zijn voor de werkgever een aftrekbare beroepskost. Het bedrag van de loonbonus wordt bovendien niet opgenomen in de berekeningsbasis voor het vakantiegeld, de eindejaarspremie, een opzeggingsvergoeding en het pensioen.

Geen overgangsmaatregelen

Deze bijdragen zijn verschuldigd vanaf 1 januari 2013. Ze gelden ook voor de (bestaande) systemen van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die vóór 1 januari 2013 werden opgezet maar worden uitbetaald in 2013. Dit betekent dat uw werknemer niet kan genieten van de verhoging tot 3.100 euro en het bedrag van de loonbonus beperkt blijft tot 2.430 euro per jaar als een bestaand bonusplan verwijst naar dit nominaal bedrag.

Procedure

Bonusplannen moeten worden opgemaakt volgens een specifieke procedure. Het initiatief om niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in te voeren gaat uit van de werkgever, onverminderd een in een paritair (sub)comité genomen initiatief. Het voordeel wordt ingevoerd via een cao die op ondernemings- of sectorniveau kan worden afgesloten. Als er geen vakbondsafvaardiging bestaat, dan moet u een toetredingsakte opstellen die wordt toegevoegd aan het arbeidsreglement. De formulieren kan u vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  (www.werk.belgie.be)  onder de module Arbeidsreglementering > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen > Procedures en formulieren (formulieren beschikbaar in het Nederlands en het Frans).
Wie een bonusplan wil maken met doelstellingen van het jaar 2013, moet tegen 30 april 2013 klaar zijn. De bonusplannen moeten immers ten laatste worden ingediend tegen dat 1/3e van de periode waarover ze lopen, is verstreken.

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF