Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: overdracht naar volgende jaren

De nieuwe regering heeft heel wat van de belastingverminderingen voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen afgeschaft. Heeft u echter nog een ‘overschot’ van zo’n belastingvermindering omdat u die in de voorbije jaren niet volledig kon benutten, dan kan u die ook nu nog naar de komende jaren overdragen.

Ter herinnering : welke investeringen komen in aanmerking voor een belastingvermindering ?

Even in herinnering brengen : enkel de belastingvermindering voor uitgaven voor isolatie van daken blijft ook in 2012 bestaan (evenwel verlaagd van 40% naar 30%); voor de andere energiebesparende investeringen die in 2012 worden gedaan, is de belastingvermindering slechts van toepassing als het contract hierover is afgesloten voor 28 november 2011.

Wat is een 'overschot' ?

Voor investeringen in 2011 heeft u recht op een belastingvermindering ten belope van 40% van de werkelijk betaalde uitgaven. Het totaal van de verschillende belastingverminderingen voor hetzelfde jaar en voor dezelfde woning mag echter nooit meer bedragen dan 2.000 euro (basisbedrag, voor dit inkomstenjaar wordt dit geïndexeerd 2.930 euro). Als 40% van uw investering meer bedraagt dan 2.930 euro, dan gaat het deel dat deze drempel overschrijdt in principe dus verloren.  Om daaraan tegemoet te komen, kan u deze overschot naar de daaropvolgende jaren overhevelen.

Voorbeeld

U heeft in 2011 een investering gedaan van 10.000 euro. Dat geeft recht op een belastingvermindering van 40% van de gedane kosten, wat neerkomt op 4.000 euro.  Het grensbedrag voor 2011 bedroeg echter 2.830 euro. U heeft  dus 1.170 euro 'overschot' belastingkrediet, dat u in uw aangifte in 2012 (voor de inkomsten van 2011) niet kan benutten. Deze 1.170 euro recupereert u dan als belastingvermindering in de aangifte van 2013, voor uw inkomsten van 2012.

Wanneer kan de 'overschot' overgedragen worden ?

Het overschot kan overgedragen worden naar de drie belastbare tijdperken volgend op het tijdperk waarin de uitgaven werkelijk zijn gedaan. Uiteraard mag ook in de daaropvolgende jaren het grensbedrag niet overschreden worden.

De mogelijkheid tot overdracht van de overschotten van de belastingvermindering is gekoppeld aan de voorwaarde dat de uitgaven betrekking hebben op werken aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van de werken.

Hoe wordt de termijn van vijf jaar berekend ?

Oorspronkelijk ging de administratie ervan uit dat deze termijn van dag tot dag berekend moest worden. Een nieuwe circulaire van 24 februari 2012 nuanceert deze stelling : het is immers niet altijd eenvoudig om exact een datum van eerste ingebruikneming te bepalen, bijvoorbeeld wanneer de ingebruikneming geleidelijkaan plaatsvindt. Om discussies te vermijden, wordt er vanuit gegaan dat de voorwaarde is vervuld als de woning voor het eerst in gebruik werd genomen in de loop van het vijfde kalenderjaar dat voorafgaat aan het begin van de werken.  De administratie sluit daarmee aan bij de tolerantie die ook inzake btw wordt toegepast.

Voorbeeld

U heeft uw woning voor het eerst in gebruik genomen in oktober 2005. In 2010 deed u een investering in zonnepanelen die voor de belastingvermindering in aanmerking komen. De werken zijn begonnen op 12 april 2010.  U betaalde de factuur hiervan in de loop van juni van hetzelfde jaar. Van dag tot dag zijn er dus minder dan vijf jaar verlopen (oktober 2005 tot april 2010) tussen de ingebruikneming van het huis en het begin van de werken. Op basis van de vroegere administratieve praktijk had u geen recht om het overschot over te dragen. Dankzij de nieuwe tolerantie wordt er geacht wel aan de voorwaarde te zijn voldaan : de ingebruikneming vond immers plaats in de loop van het vijfde kalenderjaar dat voorafgaat aan het begin van de werken (het jaar 2005), de exacte datum tijdens dat jaar speelt geen rol meer. Overdracht is dus mogelijk.

Gevolgen voor de reeds gevestigde aanslagen van 2011

We nemen het voorbeeld van hierboven als uitgangspunt. Stel dat u op basis van de vroegere administratieve praktijk tot de conclusie was gekomen dat u het  'overschot' niet naar een volgend jaar kon overhevelen. U heeft dan ook bij het invullen van uw aangifte in 2011 met het overschot geen rekening gehouden. In dat geval is er goed nieuws voor u : u kan dit nu rechtzetten en alsnog van het overschot van de belastingvermindering genieten. 

U heeft twee mogelijkheden :

U kan een bezwaar indienen tegen de gevestigde aanslag voor het jaar waarin u (onterecht) de belastingvermindering niet heeft overgedragen. Hiervoor heeft u een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

U kan om een 'ambtshalve ontheffing' verzoeken voor de aanslag gevestigd voor het jaar 2011 (uw inkomsten van 2010). Het nieuwe standpunt van de administratie is immers een ' nieuw feit'.

BCD bvba

Ringlaan 34 bus 0001
1745 Opwijk
t. 052 35 70 09
f. 052 35 93 54
e-mail: info@bcdbvba.be
EVA online software

Openingsuren kantoor

Maandag tot en met vrijdag : van 08.30 uur tot en met 17.00 uur. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden buiten de kantooruren.

Woensdag werken we met gesloten deuren

IPCF - BIBF